Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden, geldend vanaf 09 april 2024.

Artikel 1 Toepasselijkheid, definities.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, al dan niet tot stand komend via de website en/of de webshop van United Wegwijs in Infra, gevestigd te Lisse. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden.
2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangemerkt als “de consument”.
3. Door het plaatsen van een bestelling via de genoemde webshop gaat de wederpartij akkoord met deze algemene voorwaarden. United Wegwijs in Infra behoudt zicht het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzingen na het verstrijken van de looptijd.
4. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
6. Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de in lid 1 van dit artikel vermelde website(s) van United Wegwijs in Infra.
7. Onder “de webshop” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de in lid 1 van dit artikel vermelde webshop van United Wegwijs in Infra.
8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
9. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand zijn gesteld indien de wederpartij al meerdere keren, al dan niet via de website van United Wegwijs in Infra overeenkomsten heeft gesloten waarop dezelfde algemene voorwaarden van toepassing waren en hij daarbij in de gelegenheid is gesteld kennis te nemen van deze algemene voorwaarden, of deze voorwaarden hem ter hand zijn gesteld en hiernaar is verwezen.

Artikel 2 Overeenkomsten.
1. Mondelinge afspraken binden United Wegwijs in Infra eerst nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd dan wel zodra zij met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
2. Overeenkomsten via de webshop komen tot stand conform de op de webshop aangegeven wijze. De overeenkomst bindt United Wegwijs in Infra eerst nadat zij de bestelling van de wederpartij uitdrukkelijk heeft geaccepteerd.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door United Wegwijs in Infra bindend.

Artikel 3 Aanbiedingen.
1. Alle aanbiedingen, prijslijsten, op de webshop vermelde prijzen e.d. van United Wegwijs in Infra zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft United Wegwijs in Infra het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Op de bruto prijzen zijn alleen de met klanten van United Wegwijs in Infra overeengekomen regelingen en kortingen van toepassing. Op aanbiedingen zijn géén klantkortingen van toepassing, informatie op de webshop onder voorbehoud.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht United Wegwijs in Infra niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Aanbiedingen en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
5. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is United Wegwijs in Infra hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden, alsmede opgave van kleuren, afmetingen en andere omschrijvingen op de webshop zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slecht ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. Indien tussen de datum van het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is United Wegwijs in Infra gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Wanneer tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door United Wegwijs in Infra c.q. door haar ingeschakelde derden en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is United Wegwijs in Infra gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat de prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening worden gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Levering.
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal United Wegwijs in Infra bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3. Aan de leveringsplicht van United Wegwijs in Infra zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door haar geleverde zaken een keer aan wederpartij zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
5. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft wederpartij het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien wederpartij na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan United Wegwijs in Infra heeft teruggezonden, is de koop een feit. Wederpartij is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij United Wegwijs in Infra. Wederpartij dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijhorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de goederen bij wederpartij zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van het voorgaande draagt United Wegwijs in Infra er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan wederpartij wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van wederpartij.
6. Het herroepingsrecht geldt niet voor: :
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de afnemer, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de afnemer de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 5 Gegevensbeheer
1. Indien wederpartij een bestelling plaatst dan worden gegevens opgenomen in het klantenbestand van United Wegwijs in Infra. Zij houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal gegevens niet verstrekken aan derden.
2. United Wegwijs in Infra respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens van wederpartij.
3. United Wegwijs in Infra maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies waarmee wederpartij zichzelf van deze lijst kan verwijderen.

Artikel 6 Garantie
1. United Wegwijs in Infra garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan wederpartij geleverde product.
2. De garantietermijn van United Wegwijs in Infra komt overeen met de fabrieksgarantie. United Wegwijs in Infra is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door wederpartij, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
3. Wederpartij is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan United Wegwijs in Infra) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan United Wegwijs in Infra. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan United Wegwijs in Infra schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
4. Indien klachten van de afnemer door United Wegwijs in Infra gegrond worden bevonden, zal zij naar haar keuze of de geleverde goederen kosteloos vervangen of met wederpartij een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van United Wegwijs in Infra en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende goederen, danwel (naar keuze van United Wegwijs in Infra) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van United Wegwijs in Infra gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van United Wegwijs in Infra voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van 4. stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens United Wegwijs in Infra in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van United Wegwijs in Infra en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 7 Afbeeldingen en specificaties
1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van United Wegwijs in Infra gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8 Overmacht
1. United Wegwijs in Infra is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van United Wegwijs in Infra alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. United Wegwijs in Infra behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is United Wegwijs in Infra gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
4. Indien United Wegwijs in Infra bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. United Wegwijs in Infra is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
2. Eigendom van alle door United Wegwijs in Infra aan wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij United Wegwijs in Infra zolang wederpartij de vorderingen van United Wegwijs in Infra uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van United Wegwijs in Infra wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
3. De door W. van de Kamp B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
4. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
5. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan United Wegwijs in Infra of een door haar aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin United Wegwijs in Infra haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht United Wegwijs in Infra zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
7. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan United Wegwijs in Infra

Artikel 11 Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen United Wegwijs in Infra en wederpartij, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Nieuw-Vennep kennis, tenzij United Wegwijs in Infra er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van wederpartij te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.